wz
TOPlist

Znak Hostouně

Obal

Zkak Waldthurnu

Hostouň - historická i současná

Hostau - Vergangenheit und Gegenwart

Hostouň horní část náměstí Hostouň horní část náměstí
Hostau der obere Teil des Platzes
Hostouň krátce před velkým požárem 1877 Hostouň krátce před velkým požárem 1877
Hostau kurz vor dem großen Feuer 1877
Kostel sv.Jakuba 1930 Kostel sv.Jakuba 1930
St.-Jakobus - Kirche 1930
Současná Hostouň Současná Hostouň
Gegenwärtiges Hostau
Současná Hostouň Současná Hostouň
Gegenwärtiges Hostau
Stará škola s kostelem sv.Jakuba Stará škola s kostelem sv.Jakuba
Alte Schule mit der St.-Jakobus - Kirche
Vojenský hřebčín v Hostouni Vojenský hřebčín v Hostouni
Das Gestüt in Hostau
Hostouňský zámek před 2.světovou válkou z roku 1939 Hostouňský zámek před 2.světovou válkou z roku 1939
Schloss in Hostau vor dem 2.Weltkrieg im Jahr 1939

Waldthurn současný

Waldthurn heute

Waldthurn náměstí Waldthurn náměstí
Der Platz in Waldthurn
Waldthurn spodní část náměstí Waldthurn spodní část náměstí
Waldthurn der untere Teil des Platzes
Waldthurn spodní část náměstí Waldthurn spodní část náměstí
Waldthurn der untere Teil des Platzes
Klubovna a střelnice Klubovna a střelnice
Der Klubraum und der Schießplatz
Nová hasičárna Nová hasičárna
Das neue Feuerwehrhaus

Návštěva z Waldthurnu 2.5.2003

Besuch aus Waldthurn am 2.5.2003

Přijetí zastupitelů Waldthurnu na náměstí Přijetí zastupitelů Waldthurnu na náměstí
Empfang der Vertreter aus Waldthurn auf dem Platz
Přijetí na Obecním úřadě starostou obce Hostouň Ing.Miroslavem Rauchem Přijetí na Obecním úřadě starostou obce Hostouň Ing.Miroslavem Rauchem
Empfang der Gemeinde mit dem Bürgermeister der Gemeinde Hostau - Ing.Miroslav Rauch
Atelier Výchovného ústavu pro mládež v Hostouni Atelier Výchovného ústavu pro mládež v Hostouni
Das Atelier der Erziehungsanstalt für Jugendliche in Hostau
Čekání na hosty z Waldthurnu před jídelnou u Brabců Čekání na hosty z Waldthurnu před jídelnou u Brabců
Die Ankunft der Gäste aus Waldthurn vor dem Speisesaal beim Brabec
Přivítání se uskutečnilo na náměstí za účasti dechové hudby pana Leška Přivítání se uskutečnilo na náměstí za účasti dechové hudby pana Leška
Der Empfang auf dem Platz mit der Blaskapelle Herrn Lešeks
Zastupitelé obou obcí Zastupitelé obou obcí
Vertreter der beiden Gemeinden

Otevření Svatojakubské cesty

Eröffnung des Jakobus-Weges

Zástupci Klubu českých a německých turistů při slavnostním zahájení otevření Svatojakubské cesty v Železné Zástupci Klubu českých a německých turistů při slavnostním zahájení otevření Svatojakubské cesty v Železné
Die Vertreter des Klubs tschechischer und deutscher Touristen bei der Eröffnung des Jakobus-Weges im Eisendorf
Slavnostní otevření Svatojakubské cesty Slavnostní otevření Svatojakubské cesty
Die Feierliche Eröffnung des Jakobus-Weges
Konrádyho dudácká muzika z Domažlic Konrádyho dudácká muzika z Domažlic
Die Dudelsackmusik Konrády aus Taus
Vzájemné přivítání P.Pavla Žáka s panem děkanem z Eslarnu Vzájemné přivítání P.Pavla Žáka s panem děkanem z Eslarnu
Gegenseitige Begrüßung: Pfarrer Pavel Žák mit dem Dekan aus Eslarn
Slavnostní projev k otevření Svatojakubské stezky Slavnostní projev k otevření Svatojakubské stezky
Die feierliche Rede zur Eröffnung des Jakobus-Weges
P.Pavel Žák farář farnosti Hostouň, Ing.Miroslav Rauch starosta obce Hostouň P.Pavel Žák farář farnosti Hostouň a Ing.Miroslav Rauch starosta obce Hostouň
Pavel Žák, Pfarrer der Pfarrei Hostau und Ing.Miroslav Rauch, Bürgermeister der Gemeinde Hostau
Společné foto zůčastněných stran Společné foto zúčastněných stran
Gemeinsames Foto aller Beteiligten

Country odpoledne Waldthurn 25.5.2003

Ein Country Nachmittag in Waldthurn am 25.5.2003

Starosta Waldthurnu vozí děti ve svém elektromobilu
Der Bürgermeister aus Waldthurn fährt die Kinder in seinem Elektrofahrzeug
Poníci Poníci
Die Ponys
Nastal večer Nastal večer
Der Abend ist angebrochen
Místostarosta Hostouně MVDr Poláček Místostarosta Hostouně MVDr.Poláček
Zweiter Bürgermeister MVDr.Poláček
Country tance Country tance
Country tanzen
Zástupce místního tisku z Waldthurnu Zástupce místního tisku z Waldthurnu
Der Vertreter der örtlichen Presse aus Waldthurn
Dětské radování v elektromobilu Dětské radování v elektromobilu
Kinderfreude im Elektrofahrzeug
Zastupitel Waldthurnu pan Dr.Weig umí hezky umýt nádobí Zastupitel Waldthurnu pan Dr.Weig umí hezky umýt nádobí
Der Vertreter der Gemeinde Waldthurn, Dr.Weig, spült das Geschirr
Rychle na elektromobil Rychle na elektromobil
Schnell auf das Elektrofahrzeug

Zpívání na schodech 2003

Das Singen auf der Treppe 2003

Nic nám nevadí ani to počasí Nic nám nevadí ani to počasí
Uns hält nichts auf, auch nicht das Wetter
I přes nepřízeň počasí bylo dost lidí I přes nepřízeň počasí bylo dost lidí
Trotz des ungünstigen Wetters, kamen viele Leute
Nám se to také líbí Nám se to také líbí
Uns gefällt es auch
Naši hosté z Waldthurnu Naši hosté z Waldthurnu v čele se starostou Beimlerem
Unsere Gäste aus Waldthurn, zusammen mit Bürgermeister Beimler
Ale nic nás neodradí od zpěvu Ale nic nás neodradí od zpěvu
Nichts hält uns ab vom Singen

Příprava partnerské smlouvy ve Waldthurnu leden 2004

Die Vorbereitung zum Abschluss des Vertrages zur Partnerschaft im Januar 2004

Pan Beneš předává dárek panu starostovi Beimlerovi Pan Beneš předává dárek panu starostovi Beimlerovi
Herr Beneš übergibt das Geschenk an Bürgermeister Beimler
Pánové Beneš, Beimler a Rauch nad navrhovaným textem partnerské smlouvy Pánové Beneš, Beimler a Rauch nad navrhovaným textem partnerské smlouvy
Die Herren Beneš, Beimler und Rauch über dem Text des Vorschlages zum Partnerschaftsvertrag

Příprava partnerské smlouvy 28.1.2004 v Hostouni

Vorbereitung des Partnerschaftsvertrages am 28.1.2004 in Hostau

Při přípravě návrhu smlouvy zastupitel pan Beneš,MVDr.Poláček, paní Gollwitzerová, starosta Beimler, pan Gollwitzer a paní Jopková zastupitelka řed.MŠ Při přípravě návrhu smlouvy zastupitel pan Beneš, MVDr.Poláček, paní Gollwitzerová, starosta Beimler, pan Gollwitzer a paní Jopková zastupitelka řed.MŠ
Bei der Vorbereitung des Vorschlags die Vertreter der Gemeinden Herr Beneš, MVDr.Poláček, Frau Gollwitzer, Bürgermeister Beimler, Herr Gollwitzer und Frau Jopková, die Direktorin des Kindergartens
Příprava Příprava partnerské smlouvy v bistru "U BENYHO"
Die Vorbereitung des Partnerschaftsvertrags im Bistro "Bei BENY"
Příprava Příprava partnerské smlouvy v bistru "U BENYHO"
Die Vorbereitung des Partnerschaftsvertrags im Bistro "Bei BENY"

Partnerská smlouva 13.3.2004

Der Partnerschaftsvertrag 13.3.2004

Podpisy starostů partnerských obcí Ing.Miroslav Rauch a pan Josef Beimler Podpisy starostů partnerských obcí Ing.Miroslava Raucha a Josefa Beimlera
Die eigenhändigen Unterschriften der Bürgermeister der Partner-Gemeinden Ing.Miroslav Rauch und Josef Beimler
Podpis smlouvy Podpis smlouvy
Die Unterzeichnung des Vertrages
Podpis smlouvy Podpis smlouvy
Die Unterzeichnung des Vertrages
Podpis smlouvy Podpis smlouvy
Die Unterzeichnung des Vertrages
Partnerská smlouva Partnerská smlouva
Der Partnerschaftsvertrag
Podpis do kroniky církevních představitelů obce Waldthurn Podpis do kroniky církevních představitelů obce Waldthurn
Die Unterschrift der Vertreter der kirchlichen Gemeinde Waldthurn in der Chronik
Podpis pana faráře Greila Podpis pana faráře Greila
Die Unterschrift von Pfarrer Greil
Společné foto zůčastněných stran Společné foto zůčastněných stran
Das gemeinsames Foto aller Beteiligten
Starosta Beimler,P.Greil, P.Baron, pan poslanec Jaroslav Lobkowicz, pan krajský rada Wittmann a spolkový poslanec Ruprecht Starosta Beimler, P.Greil, P.Baron, pan poslanec Jaroslav Lobkowicz, pan krajský rada Wittmann a spolkový poslanec Ruprecht
Bürgermeister Beimler, Pfarrer Greil, Pfarrer Baron, Abgeordneter Jaroslav Lobkowicz, Landrat Wittmann und Bundestagsabgeordneter Ruprecht
Stvrzující podpisy smlouvy Stvrzující podpisy smlouvy
Die Bestätigungsunterschriften des Vertrages
Německá dechová hudba Německá dechová hudba
Die deutsche Blasmusik
Projev P.Barona faráře z Waldthurnu Projev P.Barona faráře z Waldthurnu
Die Rede von Pfarrer Baron aus Waldthurn
Projev pana poslance Lobkowicze Projev pana poslance Lobkowicze
Die Rede des Abgeordneten Lobkowicz
Pan poslanec Lobkowicz Pan poslanec Lobkowicz
Der Abgeordnete Lobkowicz
Podpisu smlouvy byla přítomna i regionální televize Podpisu smlouvy byla přítomna i regionální televize
Bei der Unterschrift des Vertrages war das Regional-Fernsehen auch anwesend
Podpisy v kronice Podpisy v kronice
Die Unterschriften in der Chronik
Poslanec spolkového sněmu pan Ruprecht a poslanec české republiky pan Lobkowicz Poslanec spolkového sněmu pan Ruprecht a poslanec české republiky pan Lobkowicz
Der Abgeordnete des Deutschen Bundestages Ruprecht und der Abgeordnete der tschechische Republik Lobkowicz

Partnerská smlouva

Partnerschaftsvertrag

1.5.2004 Vstup do EU Železná - Eisendorf

1.5.2004 Der EU-Beitritt Eisendorf - Železná

Hovoří starosta Hostouně pan Ing.Rauch Hovoří starosta Hostouně pan Ing.Miroslav Rauch
Es spricht der Bürgermeister aus Hostau, Ing.Miroslav Rauch
Hovoří starosta Waldthurnu pan Josef Beimler Hovoří starosta Waldthurnu pan Josef Beimler
Es spricht der Bürgermeister aus Waldthurn, Josef Beimler
Hovoří starosta města Poběžovic pan Mgr.Hynek Říha Hovoří starosta města Poběžovic pan Mgr.Hynek Říha
Es spricht der Bürgermeister aus der Stadt Poběžovice, Mgr.Hynek Říha
Hovoří starosta obce Rybník pan Josef Strnad Hovoří starosta obce Rybník pan Josef Strnad
Es spricht der Bürgermeister der Gemeinde Rybník, Josef Strnad
Hovoří zástupce hejtmana Plzeňského kraje pan Ing.Vilímec Hovoří zástupce hejtmana Plzeňského kraje pan Ing.Vilímec
Es redet der Hauptmannstellvertreter des Kreises Ing.Vilímec
Mažoretky ze ZŠ v Bělé nad Radbuzou Mažoretky ze ZŠ v Bělé nad Radbuzou
Aus der Grundschule in Bělá nad Radbuzou tanzen die Majoretten
Mažoretky ze ZŠ v Bělé nad Radbuzou Mažoretky ze ZŠ v Bělé nad Radbuzou
Aus der Grundschule von Bělá nad Radbuzou tanzen die Majoretten
Stavění májky starosta Bělé nad Rad. pan Ing.Libor Picka,pan starosta Stadlernu,paní místostarostka Schönsee a pan starosta Waldthurnu Stavění májky, starosta Bělé nad Rad. pan Ing.Libor Picka, pan starosta Stadlernu, paní místostarostka Schönsee a pan starosta Waldthurnu
Die Aufstellung des Maibaumes, der Bürgermeister aus Bělá nad Radbuzou Ing.Libor Picka, der Bürgermeister aus Stadlern, Zweiter Bürgermeisterin aus Schönsee und der Bürgermeister aus Waldthurn

Waldthurn 12.5.2004

Waldthurn 12.5.2004

p.Beneš, pí.Gollwitzerová, starosta Beimler, p.Gollwitzer a starosta Rauch
H.Beneš, F.Gollwitzer, Bürgermeister Beimler, H.Gollwitzer und Bürgermeister Rauch
Společná příprava grantových projektů obcí Hostouň a Waldthurn
Die gemeinsame Vorbereitung der Grantenwürfen der Gemeinden Hostau und Waldthurn
Společné setkání dětí z mateřských školek Paní Gollwitzerová, starosta Beimler, pan Gollwitzer, starosta Ing.Rauch a místostarosta MVDr.Poláček
Frau Gollwitzer, Bürgermeister Beimler, Herr Gollwitzer, Bürgermeister Ing.Rauch und Zweiter Bürgermeister MVDr.Poláček

Mateřská školka v červnu 2004 ve Waldthurnu

Der Kindergarten im Juli 2004 in Waldthurn

Společné setkání dětí z mateřských školek Společné setkání dětí z mateřských školek
Gemeinschaftliches Kindertreffen der Kindergärten
Společné setkání dětí z mateřských školek Společné setkání dětí z mateřských školek
Gemeinschaftliches Kindertreffen der Kindergärten
Ředitelky a učitelky těchto zařízení na společném fotu Ředitelky a učitelky těchto zařízení na společném fotu
Auf dem gemeinsamen Foto die Direktorinnen und Lehrerinnen der Einrichtungen
Společné setkání dětí z mateřských školek Společné setkání dětí z mateřských školek
Gemeinschaftliches Kindertreffen der Kindergärten
Děti z Waldthurnu se loučí s dětmi z Hostouně Děti z Waldthurnu se loučí s dětmi z Hostouně
Die Kinder aus Waldthurn verabschieden sich von dem Kindern aus Hostau
Starosta Waldthurnu povozil děti v hasičském elektromobilu Starosta Waldthurnu povozil děti v hasičském elektromobilu
Der Bürgermeister aus Waldthurn fuhr die Kinder im Feuerwehrelektrofahrzeug
Dcera pana starosty z Waldthurnu povozila děti na poníkách Dcera pana starosty z Waldthurnu povozila děti na poníkách
Die Tochter des Bürgermeisters aus Waldthurn führte die Kinder auf den Ponys
Oběd byl dorbý
Das Mittagessen war gut
Copak to děláte u té budky pane Sova a pane Jakeš?
Was machen Sie bei der Hütte Herr Sova und Herr Jakeš?
Děti u poníků
Die Kinder beim Pony

Poutní místo Fahrenberg - 800let - Červen 2004

800 Jahre - Wallfahrtsstätte Fahrenberg - Juni 2004

Pan biskup Mons.František Lobkowicz při kázání Pan biskup Mons.František Lobkowicz při kázání
Bischof Mons.František Lobkowicz bei der Predigt
Pan biskup Mons.František Lobkowicz při obětování Pan biskup Mons.František Lobkowicz při obětování
Bischof Mons.František Lobkowicz bei der Messfeier
Lobkowiczova garda Lobkowiczova garda
Die Lobkowicz Garde
Pan biskup děkuje za milé přijetí na této slavnosti Pan biskup děkuje za milé přijetí na této slavnosti
Der Bischof bedankt sich für den freundlichen Empfang
Pan biskup Mons.František Lobkowicz s představiteli obce a farnosti Pan biskup Mons.František Lobkowicz s představiteli obce a farnosti
Bischof Mons.František Lobkowicz mit Vertretern der Gemeinde und Pfarrei
Zastupitelé obce Waldthurnu Zastupitelé obce Waldthurnu
Der Vertreter der Gemeinde Waldthurn
Výstavka k výročí 800let Fahrenbergu Výstavka k výročí 800let Fahrenbergu
Die Ausstellung zum 800. Jahrestag von Fahrenberg
Výstavka Výstavka
Die Ausstellung
Výstavka Výstavka
Die Ausstellung
Výstavka Výstavka
Die Ausstellung
Výstavka Výstavka
Die Ausstellung
Výstavka Výstavka
Die Ausstellung
Výstavka Výstavka
Die Ausstellung
Pan Gollwitzer, P.Greil a P.Baron při poskytnutí rozhovoru do tisku Pan Gollwitzer, P.Greil a P.Baron při poskytnutí rozhovoru do tisku
Herr Gollwitzer, Pfarrer Greil und Pfarrer Baron beim Interview mit der Presse
Výstavka Výstavka
Die Ausstellung

Poutní slavnost v červenci 2004 v Hostouni

Patrozinium im Juli 2004 in Hostau

Přivítání hostů na radnici v Hostouni starostou Ing.Miroslavem Rauchem
Der Bürgermeister der Gemeinde Hostau Ing.Miroslav Rauch begrüßt die Gäste
Přijetí hostů Mons.P.Václava Škacha papežského preláta, P.Pavla Žáka a další pozvané hosty včetně zástupců z Waldthurnu
Der Empfang der Gäste: Mons.Václav Škach, Päpstl. Ehrenprälat, Pavel Žák und weiteren eingeladenen Gästen, einschließlich auch Vertretern aus Waldthurn
Přijetí hostů Přijetí hostů
Der Empfang der Gäste
Přijetí hostů
Der Empfang der Gäste
Přijetí hostů
Der Empfang der Gäste
Přijetí hostů
Der Empfang der Gäste
Přijetí hostů
Der Empfang der Gäste
Přijetí hostů
Der Empfang der Gäste
Rozhovor starosty obce Ing.Raucha a pana Beneše s P.Jeronýmem
Eine Unterredung zwischen Bürgermeister Ing.Rauch und Herrn Beneš mit Pater Jeroným
Rozhovor kněží P.Greila a P.Barona z Waldthurnu
Eine Unterredung zwischen Priestern, Pfarrer Greil und Pfarrer Baron aus Waldthurn

Chov jelenů při cestě do Waldthurnu

Die Aufzucht von Hirschen auf dem Weg nach Waldthurn

To máme hezký výběh
Da haben wir einen schönen Auslauf
Asi se půjdeme koupat
Vielleicht gehen wir baden
Nyní se teda koupeme, je velké teplo
Jetzt baden wir uns, es ist eine große Hitze
Už je nás na to koupání víc
Uns ist jetzt nach baden
Svědčí nám to, je to příjemné
Das bekommt uns, das ist angenehm
Nyní také trochu té potravy
Nun auch ein bißchen Nahrung
Jsem tady jednička
Hier bin ich die eins
Musím se posilnit
Ich muß mich stärken

Setkání starostů se zástupci firmy E-ON

Das Treffen der Bürgermeister mit der Firma E-ON

Paní Gollwitzerová bude tlumočit toto setkání
Frau Gollwitzer dolmetscht dieses Treffen
Přivítání hostů starostou Ing.Rauchem v zasedací místnosti OÚ
Bürgermeister Ing.Rauch empfängt die Gäste im Sitzungssaal
Paní Gollwitzerová, pan starosta Rauch a pan starosta Beimler
Frau Gollwitzer, Bürgermeister Rauch und Bürgermeister Beimler
Společné jednání starostů z německé strany a zaástupců firmy E-ON se starostou Hostouně Ing.Rauchem
Die gemeinsame Verhandlung des deutschen Bürgermeisters und Vertretern der Firma E-ON mit dem Bürgermeister Hostaus Ing.Rauch
Společné jednání starostů z německé strany a zaástupců firmy E-ON se starostou Hostouně Ing.Rauchem
Die gemeinsame Verhandlung des deutschen Bürgermeisters und Vertretern der Firma E-ON mit dem Bürgermeister Hostaus Ing.Rauch
Společné foto zleva: Max Binder - generální ředitel firmy E-ON pro Bavorsko, starosta obce Pleystein, starosta Hostouně, místostarosta Hostouně, starosta obce Georgenberg, starosta města Vohenstraus, ředitel firmy E-ON pro oblas Weiden pan Martin Hanah, pan Gollwitzer a starosta Waldthurnu
Das gemeinsames Foto, von links: Max Binder - Generaldirektor der Firma E-ON für Bayern, Bürgermeister der Gemeinde Pleystein, Bürgermeister von Hostau, Zweiter Bürgermeister von Hostau, Bürgermeister der Gemeinde Georgenberg, Bürgermeister der Stadt Vohenstraus, Direktor der Firma E-ON für das Gebiet Weiden, Martin Hanah, Herr Gollwitzer und der Bürgermeister von Waldthurn
Prohlídka pily LST a.s. Trhanov - provoz Hostouň, starosta Beimler, pan Binder, pan Martin Hanah - E-ON, starosta Georgenbergu
Die Besichtigung des Sägewerks, LST a.s. Trhanov - Betrieb Hostau, Bürgermeister Beimler, Herr Binder, Herr Martin Hanah - E-ON, Bürgermeister von Georgenberg
Přivítání hostů panem Františkem Fínou, zástupce ředitele Výchovného ústavu Hostouň
František Fína, der Stellvertreter des Direktors der Erziehungsanstalt in Hostau empfängt die Gäste
Prohlídka ručních prací žáků tohoto výchovného ústavu
Die Besichtigung der Handarbeiten der Schüler aus der Erziehungsanstalt
Prohlídka ručních prací žáků tohoto výchovného ústavu
Die Besichtigung der Handarbeiten der Schüler aus der Erziehungsanstalt
Prohlídka ručních prací žáků tohoto výchovného ústavu
Die Besichtigung der Handarbeiten der Schüler aus der Erziehungsanstalt
Přijetí hostů na městském úřadě v Boru panem starostou JUDr.Podlipským
JUDr.Podlipský empfängt die Gäste in der Stadtverwaltung in Haid
Seznámení hostů z rozvojem města Boru
Der Bürgermeister aus Haid, macht die Gäste vertraut mit der Entwicklung der Stadt
Společné foto před radnicí v Boru
Das gemeinsames Foto vor dem Rathaus in Haid
Společná prohlídka města Bor a širokého okolí z ochozu věže borského zámku
Die gemeinsame Besichtigung der Stadt Haid und der weiteren Umgebung im Schloss von Haid
Přijetí na městském úřadě ve Stříbře jeho starostou Ing.Rudolfem Svobodou
Der Empfang in der Stadtverwaltung mit Bürgermeister Ing.Rudolf Svoboda aus der Stadt Mies
Partnerským městem Stříbra je město Vohenstraus
Die Partnerstadt der Stadt Mies ist die Stadt Vohenstrauss

Advetní koncert ve Waldthurnu 10.12.2004

Das Adventskonzert in Waldthurn 10.12.2004

Adventní koncert
Das Adventskonzert
Adventní koncert
Das Adventskonzert
Adventní koncert
Das Adventskonzert
Adventní koncert
Das Adventskonzert
Adventní koncert
Das Adventskonzert
Adventní koncert
Das Adventskonzert
Adventní koncert
Das Adventskonzert

Zpívání na schodech prosinec 2004

Das Singen auf der Treppe im Dezember 2004

Děti z MŠ
Die Kinder aus dem Kindergarten
Starosta obce Ing.Rauch vítá všechny děti i publikum
Der Bürgermeister Gemeinde Ing.Rauch begrüßt alle Kinder und Bürger
Děti hezky zpívají
Die Kinder singen schön
Je mráz, ale mě to nevadí
Es ist kalt, aber mir macht das nichts aus
Je zima a přeci nám to jde zpívat
Es ist kalt und trotzdem gelingt das Singen
Musíme se snažit, určitě dostaneme teplý čaj
Wir müsen uns bemühen, "bestimmt bekommen wir einen warmen Tee"
Zpívání dětí z výchovného ústavu v Hostouni
Das Singen der Kinder aus der Erziehungsanstalt in Hostau

Valid HTML 4.01!

Valid CSS!